BZP.6840.39.2018                                                                                    

Nysa, dnia 7 maja 2021 r.

   

BURMISTRZ NYSY

 

informuje, iż wycofuje ze sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną  - działka nr 4/8,   (powierzchnia 505 m2, karta mapy 15, K.W.OP1N/00038924/2) – położoną w Nysie obręb Śródmieście w rejonie ul. Mostowej, a tym samym zamyka postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży  w/w nieruchomości.

 Uzasadnienie

 

Uchwałą Nr XXXVIII/608/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2021 r.  – uchylono uchwałę    Nr LII/788/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu.

 

Powyższa uchwała powoduje, że przedmiotowa nieruchomość zostaje wycofana ze sprzedaży.