Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 pdf , DiagnozaLista_zadańAnaliza_możliwościAnaliza_SWOTOcena oddziaływanie na środowiskoRaport_konsultacje społeczne , uzasadnienie

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa pdf

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 pdf

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015–2020
(Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r.) pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016-2023 pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019 pdf

Program na rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023 pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 pdf

Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019 pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny oraz Rodzin Zastępczych spokrewnionych na lata 2018-2020 pdf

Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2016-2020 pdf

Gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny" pdf, zmiana uchwały pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021 pdf

PARTNERSTWO NYSKIE 2020
Strategia Rozwoju Transportu pdf
Strategia Rynku Pracy pdf
Strategia Rozwoju Społecznego pdf

Strategia Oświatowa Gminy Nysa