Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 pdf , DiagnozaLista_zadańAnaliza_możliwościAnaliza_SWOTOcena oddziaływanie na środowiskoRaport_konsultacje społeczne , uzasadnienie

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa pdf

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 pdf  na lata 2022-2025 pdf, wersja do odczytu

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015–2020 (Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r.) pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016-2023 pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019 pdf     
 

Polityka senioralna Gminy Nysa na lata 2024 - 2030 pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 pdf

Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019 pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny oraz Rodzin Zastępczych spokrewnionych na lata 2018-2020 pdf

Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2016-2020 pdf

Gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny" pdf, zmiana uchwały pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021 pdf

PARTNERSTWO NYSKIE 2020
Strategia Rozwoju Transportu pdf monitorin strategii, wyciąg z protokołu z sesji RM
Strategia Rynku Pracy pdf, monitoring strategii, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, wyciąg z protokołu z sesji

Strategia Rozwoju Społecznego pdf , wskaźniki 2018-2022, protokół zatwierdzający monitoring

Wyciąg z protokołu LXVII sesji Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022r.Monitoring z realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 pdf, wersja do odczytu

Strategia Oświatowa Gminy Nysa