Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

 Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2021 r. o godzinie 10:00

--------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKLADANIA OFERT

 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający może wysłać projekt do wglądu dla ww. zadania w wersji pdf? (na biuletynie ciężko znaleźć lub jest niedostępny)

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa jest pod linkiem zakończonego postępowania  http://bip.nysa.pl/?a=3150

 

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga aby nadzór posiadał biuro w Nysie w celu nadzorowania robót. W moim przypadku biuro posiadam w xxxxxxxxxxxxxxx niespełna 30 km od Nysy i przyjazd trwa raptem w obecnych sytuacjach ponieważ rozbudowywana jest główna droga do 45min. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wstawiania się na budowie na " telefon" oraz przyjazd na budowę np. 2-3 razy w tygodniu przedstawiciela inspektora? Jeśli ww. wymogi są nie do spełnienia proszę o informacje jakie muszą być spełnione gdyby wchodziła opcja przyjazdów z xxxxxxxx.

Odpowiedź: 

Ponieważ Zamawiający życzy sobie aby nadzór sprawowany był w „sposób ciągły” wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty” muszą być spełnione.

 

Pytanie nr 3

Proszę o informacje jaki jest termin realizacji końcowy inwestycji oraz w jaki sposób rozliczany jest inspektor nadzoru?

Odpowiedź:

Termin realizacji zamówienia określony jest w punkcie 4 „Zaproszenia do złożenia oferty”

Sposób rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a  Inspektorem nadzoru został określony w §4 „wzoru umowy”.

 

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza wysłanie oferty mailem podpisanej np profilem zaufanym lub skanem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuję sposobu podpisania oferty przesłanej e- mailem.

Wykonawca może przesłać skan podpisanej oferty lub podpisać formularz oferty podpisem elektronicznym.

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że jedynym kryterium wyboru oferty - jest cena, to w tabelce w punkcie 10 zaproszenia, w kolumnie 3 i 4 ma być wartość „100”.

 

---------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Firma Usług Inwestycyjnych "ASK" Stanisław Kondrat

48-303 Nysa, ul. Lelewela 4

Cena ofertowa brutto 45.000,00 zł