* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 28)

* Rejestr pomników przyrody (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 26)

* Rejestr instytucji kultury Gminy Nysa doc  (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 221)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (Gminny Zarząd Oświaty pok. 219)

* Rejestr uchwał Rady Miejskiej  (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr protokołów sesji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr zarządzeń Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr upoważnień Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr spraw cywilnych (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr skarg, wniosków i petycji (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr przeprowadzonych kontroli (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr  zamówień publicznych (Biuro Zamówień Publicznych pok. 226)

* Dawna ewidencja działalności gospodarczej Burmistrza Nysy  (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 124) 

* Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 124):
   - w lokalach gastronomicznych xlsx
   - w punktach handlowych xlsx

* Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 124)

* Ewidencja ludności (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 18 i 19)

* Rejestr mieszkańców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 18 i 19)

* Rejestr wyborców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 17, 18 i 19)

* Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 17)

* Ewidencja podatkowa nieruchomości (Wydział Finansowy pok. 36 i 34)

* Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 221)

* Ewidencja mieszkań komunalnych (Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 125)

* Rejestr Placówek Wsparcia Dziennego posiadających wydane przez Burmistrza zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 130)

* Rejestr decyzji o warunkach zabudowy (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

* Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Nysie (Kancelaria i Archiwum Zakładowe, Kancelaria – parter)

* Rejestr umów (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 212)

  czerwiec 2019

  lipiec 2019

 sierpień 2019

wrzesień 2019

październik 2019

listopad 2019

grudzień 2019

styczeń 2020

luty 2020

marzec 2020

kwiecień 2020

maj 2020

czerwiec 2020

lipiec 2020

sierpień 2020

wrzesień 2020