Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00
W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 
plik: "zestawienie 36-2019"
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4.  ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt iż cena jedynej ważnej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe zostało ustalone przez Zamawiającego po analizie cen ryczałtowych i jednostkowych przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 86 ust.3 Pzp., bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 960.000,00zł brutto.