Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00
W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

  W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 
plik: "zestawienie 34-2019"
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "zawiadomienie 34-2019.pdf"