obrazek

 

 

 

„Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego ”

umowa dofinansowania nr RPOP.05.01.00-16-0009/18-00 z dnia 30.09.2019r.

nr projektu: RPOP.05.01.00-16-0009/18

  Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu:

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert  upływa w dniu 18 listopada 2019 r. o godzinie 10:00


 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38  ust.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pytania część I

W nawiązaniu do przetargu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego  – Park Miejski w Nysie w zakresie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowy”. W odniesieniu do zakresu rzeczowego podstawowych robót proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie:

 1. W jakim zakresie ma być wykonana modernizacja alejek parkowych? Czy wykonawca ma wykonać podbudowę wraz z warstwą mrozoochroną czy jedynie wykonać nową warstwę bitumiczną z betonu asfaltowego? Na podstawie naszego rozpoznania geotechnicznego obecna podbudowa alejek nie posiada wystarczającej nośności tj. odpowiedniej konstrukcji (podbudowy) oraz brak jest wymaganej warstwy mrozoochronnej.
 2. Jaki rodzaj nawierzchni ścieralnej - bitumicznej ma być zastosowany na modernizację alejek (np.: AC8S, AC5S)?  Proszę o podanie ilości i rodzaju warstw bitumicznych oraz ich grubości. Dane dotyczące rodzaju betonu asfaltowego są istotne z punktu widzenia użytkowego oraz jest czynnikiem wpływającym na cenę robót budowlanych.
 3. Jaki rodzaj obrzeży ( granitowe czy betonowe) należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu?
 4. W jakim zakresie mają być wykonane remonty mostków? Po wykonaniu przez nas opinii technicznej dla celów przetargu ustaliliśmy, że przynajmniej trzy mostki nie nadają się już do remontu, a do przebudowy z uwagi na zły stan techniczny pomostu. Proszę o udostępnienie ostatnich przeglądów technicznych na wszystkie mostki, tj. roczne i pięcioletnie przeglądy.
 5. Czy w przypadku konieczności przebudowy mostków Zamawiający zwiększy zakres zamówienia?
 6. Proszę o udostepnienie map geodezyjnych z lokalizacjami zidentyfikowanych w terenie drzew o krzewów.
 7. Czy Inwestor dysponuje aktualną mapą do celów projektowych?
 8. Czy Inwestor wymaga wykonania projektu na aktualnej mapie do celów projektowych?
 9. Czy inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza będzie musiała zawierać aktualny stan zieleni i nowe nasadzenia. 

Odpowiedzi

Ad.1 i 2

Modernizacja nawierzchni alejek parkowych winna obejmować:

 • Rozebranie istniejących obrzeży betonowych
 • Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej alejek z zanieczyszczeń organicznych
 • Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej alejek, z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Inwestora
 • Montaż obrzeży granitowych 8x30cm, na ławie betonowej
 • Wykonanie doziarnienia sfrezowanej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego frakcji                  0- 31,5mm. Grubość w- wy doziarnienia – 10cm, po zagęszczeniu
 • Skropienie emulsją asfaltową zagęszczonej i wyprofilowanej warstwy kruszywa łamanego
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mieneralno – asfaltowej AC8S, o grubości 4cm, po zagęszczeniu. Szerokość pasa humusowania 1,0m
 • Wykonanie humusowania terenu po zewnętrznej stronie obrzeży warstwą humusu, gr.0,2m. Szerokość pasa humusowania 1,0m.

Dodatkowo Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno – użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Parametry techniczne obiektów nie mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do założeń PFU. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Ad.3

Przewidziano obrzeża granitowe zgodnie z punktem 2.4 PFU.

Ad.4.

W pkt 1.4 PFU przewidziano 6 mostków do remontu wraz z pełną wymianą balustrad. Przeglądy techniczne mostków - link  https://drive.google.com/open?id=10JXJIr8Vmq9nTRt5xwMa0ZJUamSp_BkS

Ad.5

Nie.

Ad.6

Załącznik nr 1.

Ad.7

Wykonawca zgodnie z punktem 1.2 PFU ma obowiązek pozyskać mapę do celów projektowych.

Ad.8

Tak , zgodnie z punktem 1.2 PF.U

Ad.9.

Tak.

Pytania część II

Proszę o wyjaśnienie w temacie ogłoszonego postępowania jak wyżej :

 1. Słupy oświetleniowe i kabel zasilający dla 9 słupów zamieszczono na mapie poglądowej poza obszarem prac drogowych.
  Tylko 7 słupów umieszczono wzdłuż remontowanych alejek.

1.1 Czy należy kalkulować doprowadzenie zasilania poprzez ścieżki nie będące do przebudowywy przewiertem czy przekopem otwartym ?
1.2 Czy podczas prowadzenia kabli wykopem otwartym naprawy nawierzchni maja być realizowane przez wykonawcę ?

2.  Dla zasilań słupów położonych w obrębie remontowanych alejek i dokonania powiązań kablowych konieczne jest   przekroczenie cieków wodnych w 3 miejscach.
2.1 Czy mostki są przewidziane do remontu i podczas nich zabudowy w konstrukcji rur przepustowych ?
2.2 Czy należy na przekroczenie cieków uzyskać pozwolenie wodno-prawne ?

3.  W SIWZ opisano dostosowanie słupów nowoprojektowanych i opraw do istniejących w parku.
Większość stanowią słupy stalowe mocno wyeksploatowane, część kilkuletnich stalowych o wyglądzie współczesnymczęść z tworzyw sztucznych i pojedyncze stylowe żeliwne oraz najnowsze z anodowanego aluminium.
3.1 Jaki materiał słupów preferuje Zamawiający ?

4. Czy trzeba uzyskać pozwolenie konserwatorskie na wizualizację słupa i oprawy oświetleniowej ?

Odpowiedzi

Ad.1.

Tak.

Ad.1.1.

Przekopem po terenach zielonych wzdłuż ścieżek.

Ad.1.2.

Tak.

Ad.2.

Zgodnie z załączoną mapą poglądową nie występują takie okoliczności. Sugeruje się podłączenie do istniejących złącz słupowych znajdujących się w lataniach usytuowanych między ciekami.

Ad.2.1.

Zgodnie z punktem 1.4 PFU mostki przewidziane są do remontu

Ad.2.2.

Jeśli Wykonawca poprowadzi kable elektryczne przez cieki / mostki zobowiązany jest pozyskać pozwolenie wodno-prawne.

Ad.3.1.

Opis sugerowanego typu słupa : słup 5m,  RAL 9006, źródło światła LED 35 VAT, oprawa parkowa.

Ad.4.

Zgodnie z pkt. 2.5) – „ Wszystkie elementy zagospodarowania terenu podlegają uzgodnieniu z Inwestorem i Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Pytania część III

W nawiązaniu do przetargu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego  – Park Miejski w Nysie w zakresie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowy”.

W odniesieniu do zakresu rzeczowego podstawowych robót proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie:

Który z dołączonych plików należy uwzględnić dokonując wyceny wycinki drzew i krzewów na w/w zadaniu.

Odpowiedź.

Wycenę należy wykonać na podstawie załączonej opinii dendrologicznej

 

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nysa, dnia 12 listopada 2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

Na podstawie art.38  ust.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 

Pytania część I

W wyjaśnieniach jakie ukazały się na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie Ad.1 i 2 wynika, że modernizacja alejek parkowych winna obejmować:

·       Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej alejek, z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zwracam uwagę, iż zgodnie z ustawą o odpadach, materiał pozyskany w wyniku sfrezowania istniejącej nawierzchni zawierający smołę należy traktować jako odpad niebezpieczny, który podlega utylizacji i nie może być w żaden sposób wtórnie wykorzystywany na budowach. Co w przypadku gdy  Opolski  Wojewódzki Konserwator Zabytków. nakaże utylizację materiału pozyskanego w wyniku sfrezowania istniejącej nawierzchni zgodnie z Ustawą.)

Odpowiedź:

Wspomniane odpady powstałe z frezowania nawierzchni bitumicznej alejek należy zutylizować zgodnie z Dz. U. 2013 poz. 21 oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

 

 

Pytania część II

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1.            Prosimy o uzupełnienie brakującego fragmentu mapy wchodzącego w zakres opracowania - rys.  "Nysa Całość zmiana - pomost wersja 15_05_2016-1.2" załączonego do SIWZ

2.            Jeśli Zamawiający posiada to  prosimy o uzupełnieni rysunków poglądowych elementów ścieżki edukacyjnej / kamienne slupy forteczne, fosa przeciwstraży, trzystopniowy system hydrologiczny, fort blokhaus/ 

3.            Czy ulegają przebudowie wpusty wraz z przyczółkami pod ścieżkami i ciągami pieszorowerowymi.

4.            Czy Zamawiający posiada warunki techniczne wydane przez TAURON w zakresie przyłączenia nowego oświetlenia oraz stacji ładowania rowerów , jeśli nie to czy Zamawiający zna i może podać moce oraz miejsce  przyłączenia- wpięcia do sieci energetyki zasilania elektrycznych stacji do ładowania rowerów i zakresu prac z tym związanego?

5.            W związku z powyższymi pytaniami w celu przygotowania i złożenia oferty prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Dokładny zakres prac określony został w PFU oraz SIWZ. Prace określone w powyższych pytaniach dotyczą dokumentacji „Rewitalizacja parku miejskiego w Nysie oraz Parku w Białej Nyskiej wraz z budową wybranych odcinków ścieżek rowerowych od Morowa do Reduty Kardynalskiej w Nysie- dla potrzeb projektu pn. po ziemiach Księstwa Nyskiego i Wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J.von Eichendorffa”, która dołączona została jako materiał pomocniczy, na którym Wykonawca może wzorować przyszłe rozwiązania techniczne na etapie projektowania. Projektowanie oraz realizacja ma obejmować jedynie zakres określony w PFU.  

Ścieżki edukacyjne, kamienne slupy forteczne, fosa przeciwstraży, trzystopniowy system hydrologiczny, fort blokhaus oraz stacja ładowania rowerów nie wchodzą w zakres realizacji.

W zakresie przyłączenia nowego oświetlenia na etapie projektowania Wykonawca powinien wystąpić o wydanie warunków technicznych oraz uzgodnienie dokumentacji z TAURON S.A.

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z uwagi na fakt, iż wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jaki i nie prowadzą do zmiany treści SIWZ  - termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nysa, dnia 13 listopada 2019 r.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38  ust. 4  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający - dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania ofert o czas potrzebny na przygotowanie odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedzi zostaną zamieszczone w dniu 14 listopada 2019 r. do godziny 12:00 na stronie internetowej www.bip.nysa.pl w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i udostępnienia SIWZ.

 

 W związku z powyższym :

1)   termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2019 r.  o godzinie 10:00;

2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 18 listopada 2019 r.  o godzinie 10:15.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty.

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP .

 

 

Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści składanych ofert.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nysa, dnia 14 listopada 2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI i ZMIANA SIWZ

 

Na podstawie art.38  ust.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 

Pytania:

W odniesieniu do zakresu rzeczowego podstawowych robót proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie:

Pytanie 1        

  Zamawiający określił w odpowiedziach do przetargu, iż m.in. należy w odniesieniu do konstrukcji alejek  „Wykonanie doziarnienia sfrezowanej nawierzchni warstwą kruszywa

łamanego frakcji  0- 31,5mm. Grubość w- wy doziarnienia – 10cm”

Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie zamawiający przyjął grubości konstrukcji  i dlaczego nie spełniają one odpowiednich parametrów w tym związanych z mrozoochronnością ? 

Czy przyjęte grubości należy traktować jako przyjęcie przez Zamawiającego odpowiedzialności za wady z tytułu złej konstrukcji ?

 

Pytanie 2 

Proszę o wyjaśnienie czy w wyniku ww. tzw. doziarnienia podwyższającego niweletę alejek o 10cm – Zmawiający przyjmuje, iż szerokość alejek zostanie zwężona obustronnie o 10cm?

W związku z takim wyniesieniem w jaki sposób zmawiający przewiduje wyrównanie niwelety alejek z niweletą mostków?

 

Pytanie 3

Jeden z obiektów mostowych jest ściśle powiązany  z kamiennym  jazem trójdzielnym. Proszę o wyjaśnienie czy remont tego obiektu jest związany również z remontem całego obiektu tj. łącznie z jazem?

Jeśli tak to proszę o informację czy obiekt ten będzie podlegał również przebudowie z uwagi na bardzo zły stan techniczny ?

 

Pytanie 4 

Czy na długości alejek asfaltowych Zmawiający przewiduje z uwagi na dużą różnice wysokości oraz pochylenie skarp zastosowanie barierek zabezpieczających pieszych i rowerzystów.

 

 

 

Odpowiedzi:

Zamawiający jeszcze raz informuje, iż założenia projektowe określone w PFU są założeniami wyjściowymi, które mogą ulec zmianie (z wyłączeniem parametrów technicznych obiektów takich jak np. długość, szerokość, rodzaj nawierzchni itd.), po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów techniczno budowlanych, być sporządzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wymagane przepisami prawa oraz być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

 

 

W związku z powyższym informuję co następuje:

Ad.1

Projektant ma obowiązek doboru takiej technologii robót oraz zaprojektowanie takiej konstrukcji aby zostały spełnione wymagania przytoczone powyżej i to projektant ponosi odpowiedzialność za przyjęte rozwiązanie projektowe, a nie Zamawiający.

 

Ad.2

Jak było wspomniane we wcześniejszych odpowiedziach: „Parametry techniczne obiektów nie mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do założeń PFU” Zamawiający nie przewiduje wyrównania niwelety alejek z niweletą „mostków” gdyż nie jest to zadanie Zamawiającego tylko osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe w myśl przepisów szczegółowych.

 

Ad.3

Jeśli obiekt powiązany z przedmiotowym zamierzeniem będzie znajdował się w złym stanie technicznym to zgodnie ze sztuką budowlaną Projektant ma obowiązek przewidzieć jego remont. Decyzja taka może zostać jedynie podjęta na etapie opracowania rozwiązań szczegółowych. Zamawiający jednocześnie przypomina, zgodnie z wcześniej opublikowaną odpowiedzią, iż: Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 

Ad.4

Jak wcześniej wspomniano dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów techniczno budowlanych, być sporządzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wymagane przepisami prawa oraz być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

 

 

Jednocześnie działając na podstawie art.38  ust. 4  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający - dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W rozdziale I punkt 12 ppkt. 1 SIWZ., Zamawiający dodaje treść w brzmieniu:   

 

„Wykonawca zobowiązany jest do podania wszystkich składowych ceny ofertowej brutto zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do formularza oferty.”

 

 

W załączeniu załącznik nr 1 do formularza oferty. (plik: 8.Załącznik nr 1 do formularza oferty

 

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić w treści składanych ofert.


W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 32-2019"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4.  ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 86 ust.3 Pzp., bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1.710.000,00 zł brutto.

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: zawiadomienie 32-2019.pdf