Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

 

W jedności siła - wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz

modernizacja      i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice,

Lipowa, Przełęk oraz Regulice- realizacja budżetu obywatelskiego- zakup i montaż

wyposażenia świetlicy wiejskiej   w Kępnicy.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 października 2019 r. o godz. 10:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż w postępowaniu

 nie wpłynęła żadna oferta.