Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica - III etap  

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2019 r. o godz. 14:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 66.348,00 zł brutto.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

"Atra U" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Jadwiga Flek ul. Grodkowska 9, 48-300 Nysa

Cena ofertowa brutto: 60.341,36 zł

 

Oferty odrzucone

„PETRO” Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski

56-209 Jemielno, Osłowice 43

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.

Uzasadnienie odrzucenia:

Treścią zaproszenia, Zamawiający wymagał aby każdy Wykonawca załączył do oferty kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do zaproszenia. W poz. 7 kosztorysu ofertowego w/w Wykonawca wykazał do wyliczenia kosztu styropian o grubości 5 cm zamiast wymaganych 15 cm. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią zaproszenia do składania ofert.