Termin składania ofert upływa w dniu 4 października 2019 r. o godzinie 10:00


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 28-2019"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

plik: "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28-2019.pdf"