Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00

 W załączeniu

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2cbea872-f53c-4ffc-a2b9-13fa4ada25c5

 

-------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 170.000,00 zł brutto

-------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "6. Zestawienie otwartych ofert 68-2022.pdf"

 

------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "7. zawiadomienie o wyborze 68-2022.pdf"