Przygotowywanie i dowóz posiłków dla świadczeniobiorców Dziennego Domu Pobytu w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu  25 listopada 2022 r. o godzinie 10:00

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/99a3b0bb-e4c7-47d1-8fb8-0051c228f781

 

  W załączeniu 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

-------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 180.000,00 zł brutto

------------------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "5. zestawienie 63-2022.pdf"