Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym

Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2022 r. o godzinie 12:00

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fd72ce98-685c-48c5-b2d1-ad9d6bcfccdd

 

  W załączeniu 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

------------------------

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści Specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania oraz na podstawie art. 286 Pzp zmienia jej treść

 

W załączeniu pełna treść - plik: "4.Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ"

 

----------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 840.000,00 zł brutto

 

---------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "5. zestawienie 62-2022.pdf"

 

---------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art.253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "6. zawiadomienie 62-2022.pdf"