Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 3 listopada  2022 r. o godzinie 11:00

  

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4.966.662,00 zł brutto

-------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "7. zestawienie 58-2022.pdf"

 

---------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "8. Zawiadomienie o wyborze 58-2022.pdf"