Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lipowej

realizowane w ramach zadania :
W jedności moc – zakup elementów placów zabaw, namiotu oraz wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenów rekreacyjnych - gminnych w sołectwach Kępnica, Przełęk, Lipowa, Wierzbięcice, Biała Nyska oraz Regulice – realizacja budżetu obywatelskiego.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Marek Jarek Fortress
Makowice 15, 48-320 Skoroszyce

Cena ofertowa brutto: 20.000,00 zł