Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

„Zagospodarowanie dz. nr 60/8 w Iławie w zakresie budowy drogi dojazdowej do posesji”.  

 

   Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2022 r. o godzinie 11:00 Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl 

                     W załączeniu pełna treść Zaproszenia wraz z załącznikami.

 

----------------------------

Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na fakt iż, cena najkorzystniejszej oferty - 21.894,00 zł  zł brutto - przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - 15.000,00 zł brutto