Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Zakup ławostołów dla sołectwa Wyszków Śląski

Termin składania ofert upływa w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia.


WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

  Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia

do składania ofert na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 1.

Czy można Państwu zaproponować stoły o szer. 600 mm, takie stoły mamy w swojej ofercie?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na stoły o szerokości 600 mm.

Pytanie 2.

Czy przez 1 szt. rozumiany jest komplet: dwie ławy i jeden stół?

Odpowiedź.

1 szt. obejmuje komplet: stół + 2 ławy.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


 

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty (z najniższą ceną ofertową),  przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia