Przebudowa drogi w ul. Żwirki i Wigury w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88cf4229-db58-4552-bb9a-1602a3cd0315

--------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA i ZMIANA  TREŚCI SWZ (1)

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela

wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie, w związku art. 286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24 grudnia 2021 r. do godziny 10:00.

W załączeniu:

- plik: 6. wyjaśnienia i zmiana treści swz (1)

- plik: 7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczoen w BZP

- plik: 8. Formularz oferty - edytowalny (po zmianie)

---------------------

WYJAŚNIENIA i ZMIANA  TREŚCI SWZ (2)

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela

wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

W załączeniu:

-plik . (9) Wyjaśnienia treści SWZ (2)

--------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

 

Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów ofertowych oddzielnie dla każdej branży, zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 2 Specyfikacji warunków zamówienia w oparciu o następujące pliki:

 

- plik nazwa: „PR_dr_Nysa_Żwirki_i_Wigury_etap_I” – pozycja od nr 1 do nr 59,

- plik nazwa: „PR_ee_T_Nysa_Żwirki_i_Wigury_etap I” – pozycja od nr 1 do nr 70,

- plik nazwa: „PR_KD_E1” – pozycja od nr 1 do nr 39,

- plik nazwa: „PR_KS-WOD_E1” – pozycja od nr 1 do 63,

W załączeniu:

- plik: "10.wyjaśnienia treści SWZ (3)"

-----------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.159.878,14 zł brutto

----------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "11. zestawienie 55-2021.pdf"

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "12. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 55-2021.pdf"