Zagospodarowanie Placu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nysie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu: 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/59315689-3abc-44c8-8808-fe5591f2c9d7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ

 

Na  podstawie art. 286 ust.1  ustawy Pzp. Zamawiający zmienia treść SWZ dla przedmiotowego postępowania, poprzez zmianę zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 grudnia 2021 r. do godziny 10:00.

 

W załączeniu pełna treść  zmiany wraz z załącznikami:

- plik: "6. zmiana treści swz.pdf" 

- katalog: "7. ZMIANA.zip"

- plik: "8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP"

 

----------------------------------

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Na podstawie art. 284 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 W załączeniu pełna treść  zmiany wraz z załącznikami: plik: "9. wyjaśnienia treści swz - 17.12.2021"

---------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.050.000,00 zł brutto

---------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "10. zestawienie 49-2021.pdf"

---------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(zgodnie z art.260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 11. zawiadomienie 49-2021.pdf”