Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 14:00


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 

---------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 14:00

Pełna tresć zmiany wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu plik: "ZMIANA TREŚCI  SIWZ .pdf "

-----

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
plik: "zestawienie 25-2019.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

-----------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:

"zawiadomienie  25-2019.pdf"