Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Budowa witaczy na wjazdach do miasta Nysy  

 

  Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2021 r. o godzinie 12:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia

 

Pytanie :

W związku z opublikowanym przetargiem na wykonanie oraz montaż witaczy, zwracam się z prośbą o przesłanie orientacyjnej specyfikacji witaczy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż postępowanie na „Budowę witaczy na wjazdach do miasta Nysy” nie zostało ogłoszone w trybie przetargowym tylko w formie zaproszenia do składania ofert. Zamawiający nie jest w posiadaniu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączonym pliku „projekt” zawierającym m.in. projekt architektoniczno-budowlany i przedmiary robót.

-------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia (2)

Pytanie nr 1:

Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na Budowę witaczy, czy Zamawiający może udostępnić informację dotyczącą szacunkowej wartości zamówienia

Odpowiedź:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 103.211,46 zł

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje w ramach złożonej oferty na Budowę witaczy na wjazdach do miasta Nysy potwierdzenie doświadczenia w postaci referencji na wykonanie zadań obejmujących wykonania oznakowania pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu i tablic informacyjnych  lub prac elektro-energetycznych w tym znaków aktywnych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie w/w referencji w celu potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej.

Pytanie nr 3:

W związku ze złożonym zaproszeniem do złożenia oferty na „Budowę witaczy na wjazdach do miasta Nysy”, proszę o doprecyzowanie - po czyjej stronie jest wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia witaczy wraz z wykonaniem przyłącza?

Odpowiedź:

Wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia witaczy wraz z wykonaniem przyłącza leży po stronie Wykonawcy.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku dwóch lokalizacji, tj. Skorochów dz. nr 5 i Nysa, ul. Zwycięstwa dz. nr 35 proponuje się podłączenie do istniejących lamp oświetleniowych nr 325/O i nr 83/O, natomiast w przypadku lokalizacji w Nysie przy ul. Piłsudskiego dz. nr 64/3 proponuje się wykonanie zasilania oświetlenia pylonu z paneli fotowoltaicznych.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia  24 listopada r. do godz. 12:00.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści zaproszenia, stanowią integralną jego cześć i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

    ---------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Tomart Agencja Reklamowa Jan Gorczyński

ul. Bohaterów Warszawy 1,  48-300 Nysa

 

Cena ofertowa brutto - 115.000,00 zł