Budowa drogi w ul. Wiosennej w Nysie – etap V

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2021 r. o godzinie 10:00

W załączeniu: 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8349efdd-7997-4e46-879b-3798fdbacd1f

 

 

-----------------------------

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

 

Na podstawie art. 284 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 W załączeniu:

-plik . (6) Wyjaśnienia treści SWZ

-plik . (7) przedmiar

-------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 527.638,50 zł brutto

--------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "8. zestawienie 42-2021.pdf"

-------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 9. zawiadomienie 42-2021.pdf”

-----------------------------------------------------------------------

                                                                                                                          22 grudnia 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(zgodnie z art.260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawię art. 255 pkt.7 Pzp.  

Pismem z dnia 8 grudnia 2021 r. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.