Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych:

1)    Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy- przejście przy Przedszkolu nr 5,

2)    Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy-przejście przy Szkole Podstawowej nr 1

3)    Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy-przejście przy Przedszkolu nr 1”

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 18 października 2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a2c1c66-f015-4004-9435-6b5f9e4a1a7b

----------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 249.500,00 zł brutto.

--------------------------------------------------------

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255  pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych – z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty