Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

„Dokumentacja projektowa budowy trasy rowerowej na terenie Gminy Nysa”

Termin składania ofert upływa w dniu 01 października 2021 r. o godzinie 11:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

 

Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD Paweł Opałka

ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa

 

Cena ofertowa brutto - 149.000,00 zł