Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa  i zagospodarowanie tych odpadów

 

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2021 r. o godzinie 11:00

 

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 

 W załączeniu:

- pełna treść informacji i wezwania plik: "7. informacja o wniesieniu odwołania.pdf"

- kopia wniesionego odwołania plik: "8. ODWOŁANIE do KIO - PHU KOMUNALNIK Sp.  z o.o.pdf"

 

------------------------------------------------------ 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art.135  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  " 9. wyjaśnienia treści swz.pdf"

 

-----------------------------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  34.848.645,84 zł brutto.


------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "10. zestawienie otwartych ofert 30-2021.pdf"

 

 

-----------------------------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  34.848.645,84 zł brutto.

 

-----------------------

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(zgodnie z art.260 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 30.2021.pdf"