Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy dróg na terenie osiedla przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie

       Termin składania ofert upływa w dniu 02 września  2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/497b913d-02e8-4077-a1dc-b8606c64f772

 

 

 

-----------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  300.000,00 zł brutto.

 

-----------------------------------

Zestawienie otwartych ofert

plik.: 6. zestawienie otwartych ofert. pdf

 

 

------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 7. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24-2021 .pdf”