Ochrona różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie

oraz w Parku w Białej Nyskiej. 

 

Ochrona  różnorodności biologicznej w II części Parku Miejskiego w Nysie (remont przepustów, alejek, elementy małej architektury, wykonanie trawników) oraz w Parku w Białej Nyskiej (budki lęgowe, łąka kwietna, domki dla owadów, nasadzenia), utworzenie  terenowego punktu prowadzenia kampanii edukacyjno- informacyjnej w Białej Nyskiej ( roboty budowlane, elementy małej architektury, szachy- gra plenerowa) realizowanego w ramach projektu Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego.

       

Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00

 

 

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57673569-d362-4e2e-9e0b-f3dd4944ea81

 

 

------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

Jednocześnie, na   podstawie art.286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp.,

Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia  20 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  " 6. wyjaśnienia treści swz .pdf"

oraz :

- katalog:  „7. DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA z PRZEDMIAREM po zmianie.zip”

-  plik: 8. wzór umowy po zmianie.pdf”  

- plik: 9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf”

 

-----------------------------------------------

ZMIANATREŚCI SWZ  - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania

Jednocześnie, na   podstawie art.286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp.,

Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia  23 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00.

 

W załączeniu pełna treść zmiany plik:  " 10. zmiana treści SWZ .pdf"

oraz :

- plik: 11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (2) .pdf”

-----------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania poprzez dołączenie  wzoru harmonogramu, który przed podpisaniem umowy sporządza Wykonawca, a który zatwierdza Zamawiający zgodnie z punktem 5.3. swz.

 

W załączeniu wzór harmonogramu:

- plik: "12. Harmonogram rzeczowo-finansowy bioróżnorodność.xlsx"

 

-----------------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  678.955,60 zł brutto

 

-----------------------------------------------------------

 

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "13. zestawienie 21-2021.pdf"

---------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 14. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf”