Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 
------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 01-08-2019.pdf 

------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

Pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 02-08-2019.pdf 

--------------

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1)  ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: zawiadomienie  24-2019.pdf