Dotyczy projektu nr RPOP.03.01.01-16-0009/16 „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”, umowa dofinansowania nr RPOP.03.01.01-16-0009/16-00 z dnia 30.06.2017 r.

obrazek

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:30


W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 
-------------------
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ oraz  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:30

Pełna treść wyjaśnień i zmian  SIWZ  wraz z załącznikami,  została zamieszczona w katalogu: "Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 14-08-2019.zip"

 

-------------------
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Pełna treść wyjaśnień,  została zamieszczona w pliku :"wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21-08-2019.pdf"

--------------------------------------

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Pełna treść wyjaśnieńSIWZ  wraz z załącznikami,  została zamieszczona w katalogu: "Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23-08-2019.zip"

---------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 plik: "zestawienie 22-2019.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

W ZAŁĄCZENIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

plik: "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22-2019.pdf"