Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Wycinka i nasadzenie drzew w lesie na działkach nr 441 i 442 obręb Skorochów.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia  2021 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

--------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena oferty z najniższą ceną (oferty najkorzystniejszej) przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Cena najkorzystniejszej oferty 68.040,00 zł

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 60.000,00 zł.