Termin składania ofert upływa w dniu 15  grudnia 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

-----------

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ  – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (w treści Pzp.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na  podstawie art. 38 ust.2 ustawy- Zamawiający zmienia SIWZ  dla przedmiotowego postępowania.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17  grudnia 2020 r. o godzinie 12:00

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf"

 oraz załącznik nr 1 do formularza oferty plik: "załącznik nr 1 do formularza oferty po zmianie 14-12-2020.doc"

-------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: zestawienie 41-2020. pdf

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

-------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „zawiadomienie 41-2020.pdf”