Termin składania ofert upływa w dniu 8  grudnia 2020 r. o godzinie 12:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

--------------------------

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 38  ust. 4 i 4a,  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Pzp.),  Zamawiający informuje, żezmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 11 grudnia 2020 r. do godziny 12:00

W załączeniu:

- pełna treść zmiany plik: "6. Zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert.pdf"

-   ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych plik: "7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf"

------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (w treści Pzp.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień wraz z załącznikami :  "WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.zip"

 

------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (w treści Pzp.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień wraz z załącznikami :  "WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2).pdf"

 

 ------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: zestawienie 45-2020. pdf

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „zawiadomienie 45-2020.pdf”

-----------------