Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada  2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

-------------------------------------------------------------------------------

                  Na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, Zamawiający zmienia treść SIWZ.

 

W załączeniu pełna treść zmiany plik: 5: Zmiana treści SIWZ 10.11.2020 r. 

---------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: 6.  zestawienie 39-2020. pdf

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

----------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „7. zawiadomienie 39-2020.pdf”