Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada  2020 r. o godzinie 14:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

-----------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 18 listopada  2020 r.

W związku z powyższym:

1. termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2020 r. o godzinie 14:00,

2. otwarcie ofert nastąpi  w dniu 18 listopada  2020 r. o godzinie 14:10.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą oraz termin wskazany w oznaczeniu koperty / opakowania,  w którym zostanie złożona oferta.Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych plik: "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf"

-----------------------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Z uwagi na konieczność udzielenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, Zamawiający  w oparciu o art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ w następujący sposób. 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 23 listopada  2020 r.

W związku z powyższym:

1. termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2020 r. o godzinie 14:00,

2. otwarcie ofert nastąpi  w dniu 23 listopada  2020 r. o godzinie 14:10.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą oraz termin wskazany w oznaczeniu koperty / opakowania,  w którym zostanie złożona oferta.Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych plik: "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu(2).pdf"

------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: zestawienie 43-2020. pdf

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

--------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „zawiadomienie 43-2020.pdf”