Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

                                     

Nasadzenie 1 szt. drzewa z gatunku platan klonolistny na terenie Rynku w Nysie według specyfikacji

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 listopada  2020 r. o godzinie 10 :00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia do składania ofert  na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 1.

w związku z pojawieniem się 26.10.2020 r. na stronie UM zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej nasadzenia 1 sztuki drzewa z gatunku platan klonolistny na terenie Rynku w Nysie, proszę o doprecyzowanie, jakiego rodzaju pielęgnację drzewa po posadzeniu Państwo przewidują, czy oprócz zabiegów wymienionych w specyfikacji przewidują jeszcze Państwo w ciągu  rocznej opieki nad drzewem jakieś inne zabiegi pielęgnacyjne posadzonego platana?

 

Odpowiedź.

Pielęgnacja w ciągu roku po posadzeniu drzewa zapewnić ma jego pełną żywotność. Gmina nie precyzuje  szczegółowo wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych np. ilości podlewań, ponieważ zależy to od warunków pogodowych. W interesie Wykonawcy jest zastosowanie przy sadzeniu i w okresie gwarancji wszelkich czynności mających wpływ dobry stan posadzonego drzewa. Dotycz to np. nawożenia drzewa w okresie gwarancji. Zabieg ten jest jak najbardziej pożądany.

Zgodnie z warunkami w przypadku obumarcia drzewa w całości lub w stopniu, który nie będzie gwarantował jego dalszego poprawnego wzrostu, drzewo należy wymienić na nowe.

 

Jednocześnie Zamawiający w pkt. 3  zaproszenia -  dodaje zapis o treści:

„Wydzielone miejsce pod nasadzenie drzewa, po jego posadzeniu, należy wyłożyć agrowłókniną

i grysem granitowym”.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

                                        --------------------------------------------

                                    Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

  

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

„PIO DREWSMOL” sp.  z .o.o. sp.k.

96-320 Mszczonów, Badów Górny, ul. Piekarska 44

16.200,00 zł

 

    Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20.000,00 zł brutto.