Termin składania ofert upływa w dniu 12 października 2020  r. o godzinie 10:00

W załączeniu:   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 37-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

---------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „zawiadomienie 37-2020.pdf”