Termin składania ofert upływa w dniu 30 września  2020 r. o godzinie 12:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

----------------------------------------------------------

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Z uwagi na konieczność udzielenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.,  Zamawiający   w oparciu o art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ w następujący sposób.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 8 października 2020 r.   

W związku z powyższym:

1.    termin składania ofert upływa w dniu 8 października 2020 r.  o godzinie 12:00,

2.   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 8 października 2020 r. o godzinie 12:10.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą oraz termin wskazany w oznaczeniu koperty / opakowania,   w którym zostanie złożona oferta.

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych plik: "5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NR 2

Z uwagi na konieczność uwzględnienia w ofertach udzielonych wyjaśnień na zapytaniami dotyczące treści SIWZ.,  Zamawiający   w oparciu o art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ w następujący sposób.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 12 października 2020 r.  

W związku z powyższym:

1.    termin składania ofert upływa w dniu 12 października 2020 r.  o godzinie 14:00,

2.   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 12 października 2020 r. o godzinie 14:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą oraz termin wskazany w oznaczeniu koperty / opakowania,   w którym zostanie złożona oferta.

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych plik: 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 33-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

 ----------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

 

Część I - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) – zwaną dalej jako ustawa PZP,  Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części I na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy PZP.

W części I zamówienia w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 12.10.2020r. do godz. 14:00 nie wpłynęła żadna oferta dla części I zamówienia.

W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cześći II zamówienia

W załączeniu pełna część zawiadomienia plik: zawiadomienie 33.2020 część II