Termin składania ofert upływa w dniu 26 sierpnia  2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

-------------------------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ.

W załączeniu pełna treść zmiany: „6. zmiana treści siwz 12-08-2020.pdf”


 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "wyjaśnienia treści SIWZ 21-08-2020.pdf" 

---------------------------------------------------------------

 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "8. zestawienie 30-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "9. zawiadomienie 30-2020 .pdf" 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie  na  postawie art.93 ust.1 pkt.4  oraz w związku z art. 94 ust.3 ustawy  Prawo zamówień publicznych