Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ 

W załączeniu pełna treść zmiany plik: 7.zmiana treści SIWZ z dnia 12-08-2020 r.pdf


W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "10. zestawienie 28-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "10. zawiadomienie 28-2020.pdf"