Beneficjent

Gmina Nysa

Nr umowy o dofinansowanie

RPOP.06.01.00-16-0027/17-00 z dnia 13.07.2018 r.

Tytuł projektu

Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08 lipca 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

-----------------------------------------------------------

 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "6. zestawienie 22-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

--------------------------------------------------------

 

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "7. zawiadomienie 22-2020.pdf"