Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie – poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nr umowy: POIS.02.04.00-00-0182/16-00

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 lipca 2020 r. o godzinie 11:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

-------------------------------------------

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreślenie treści punktu 18.2  (strona 15)  SIWZ.

 

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana treści SIWZ - stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

 

---------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "6. zestawienie 21-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

--------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "7. zawiadomienie 21-2020.pdf"