obrazek

Beneficjent

Gmina Nysa

Nr umowy

RPOP.05.01.00-16-0009/18-00 z dnia 30.09.2019r.

Tytuł projektu

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

 

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu   

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego- sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Termin składania ofert upływa w dniu 22 czerwca  2020 r. o godzinie 10:00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

 

           Zamawiający zmienia treść zaproszenia do składania ofert  w przedmiotowym postępowaniu

w następujący sposób:

 

- w punkcie „4. Termin wykonania zamówienia: 22.10.2020r”

Jest:

„4.   Termin wykonania zamówienia : 22.10.2020r.”

 

ma być:

„4.   Termin wykonania zamówienia : 22.10.2021r.”

 Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę w treści składanych ofert.

Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część zaproszenia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 31,  45-062 Opole

19.434,00 zł