Termin składania ofert upływa w dniu 27 maja 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

-----------

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMIUNU SKŁADANIA OFERT

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień i zmian SIWZ plik: " 7. wyjaśnienia i zmiana.pdf”

 

Jednocześnie, działając na podstawie art.38  ust. 4  ustawy  Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania ofert.

Zamawiający  przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 28 maja 2020 r.

W związku z powyższym:

1)   termin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2020r.  o godzinie 10:00;

2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 28 maja 2020 r.  o godzinie 10:30.

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

plik: "8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf"

---------------------------------------------

 

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nysie,  Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania

transmitowane będzie on-line.

Transmisja rozpocznie się w termie otwarcia ofert,  to jest w dniu 28 maja 2020  r. o godzinie 10:30 pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert, w  sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "9. zestawienie 19-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

-----------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "10. zawiadomienie 19-2020.pdf"