Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Budowa placu zabaw w sołectwie Koperniki

Termin przesłania oferty upływa w dniu 15 maja  2020 r. o godzinie 10:00.  

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail:   j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia.     

 

---------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia

 

Pytanie nr 1

Na jakiej mapie ma zostać przygotowane PZT w dokumentacji projektowej,

Odpowiedź:

Dokumentacja może być przygotowana na mapie zasadniczej, do celów projektowych bądź mapie przygotowanej z SIP Nysa.

Projektując należy uwzględnić znajdujące się na działce inne istniejące elementy małej architektury a także uzgodnić lokalizację elementów placów zabaw z Zamawiającym.

 

 

Pytanie nr 2

Czy dokumentacja projektowa ma zawierać BIOZ , STWIOR

Odpowiedź:

Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę więc Zamawiający nie wymaga przygotowania BIOZ-u i STWIOR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

 

 

                Zamawiający - dokonuje zmiany treści zaproszenia poprzez zmianę terminu składania ofert o czas potrzebny na rzetelne przygotowanie odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w przedmiotowym postepowaniu. Odpowiedzi zostaną zamieszczone do dnia 18 maja 2020 r. do godziny 12:00 na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.

 

W związku z powyższym termin składania ofert upływa w dniu 20 maja 2020 r.  o godzinie 10:00

 

Sposób składania ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofert.

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

 

 

Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część zaproszenia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia do składania ofert  na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 1.

Pkt 3.3 zapytania ofertowego brzmi "urządzenie rekreacyjno-zabawowe powinno posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie."
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Wykonawca wraz z wbudowanym placem zabaw dostarcza dokumenty poświadczające zgodność zamontowanych urządzeń z aktualną grupą norm dotyczącą wbudowanych urządzeń (w tym przypadku PN-EN 1176). Dokumentem takim może być certyfikat lub deklaracja zgodności. W związku z tym czy należy ten zapis rozumieć jako "... certyfikat lub deklarację zgodności z normami serii PN EN 1176"?

 

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga certyfikatów zgodności urządzeń zabawowych zgodnych z normami serii PN EN 1176. Dopuszcza również deklarację zgodności. Deklaracja dotyczyć powinna pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu, który powinien być w niej konkretnie określony np.  przy pomocy numeru seryjnego. Deklaracja zgodności musi być podparta badaniami w wymaganym zakresie (zgodnie z normami serii PN EN 1176)   i wystawiona zgodnie z wymogami obowiązującej normy ISO/IEC 17050-1.

 

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Produkcja, Handel, Usługi

Robert Kubas

Unikowice 45A, 48-370 Paczków

 

Cena ofertowa brutto: 34.690,00 zł