obrazek

 

 

 

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego ”

umowa dofinansowania nr RPOP.05.01.00-16-0009/18-00 z dnia 30.09.2019r.

nr projektu: RPOP.05.01.00-16-0009/18

 

 

 Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00

 

 

W załączeniu:

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Na podstawie art. 38  ust. 4 i 4a,  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,  Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia o zmianie treści SIWZ plik: "6. zmiana treści SIWZ.pdf"

 

-----------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "7. wyjaśnienia treści SIWZ - 23.04.2020"

 

-----------------------------------------------

 

UWAGA

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nysie,  Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania

transmitowane będzie on-line.

Transmisja rozpocznie się w termie otwarcia ofert,  to jest w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:30 pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert, w  sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

---------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "8. zestawienie 17-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "9. zawiadomienie 17-2020.pdf"