Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

-----------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 15-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

------------------------------------------------------

 

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "zawiadomienie 15-2020.pdf"