Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

--------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 11-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

 internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych

 ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo

 braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru

 stanowiącego załącznik do SIWZ.

-----------------------------------------------------------------------

 

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "zawiadomienie 11-2020.pdf"