Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

---------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "8.wyjaśnienia.pdf"

-----------------------

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

 

Działając na podstawie art.38  ust. 4  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający - dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania ofert.

 

W związku z powyższym :

1)   termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2020 r.  o godzinie 10:00;

2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 31 marca 2020 r. o godzinie 10:15.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania ofertą, oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty.

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP.

 

 

 

Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu plik: "9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf "

 

---------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "10. wyjaśnienia 2.pdf"

 

---------------------

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nysie,  Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania

transmitowane będzie on-line.

Transmisja rozpocznie się w termie otwarcia ofert,  to jest w dniu 31 marca 2020 r. o godzinie 10:15 pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert, w  sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

--------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 14-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

-----------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

plik: "Zawiadomienie 14-2020.pdf"