Termin składania ofert upływa w dniu 8  kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu  opublikowane w Dzienniku Urzędowym

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

-----------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "6. wyjaśnienia (1)"

 

-----------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "7. wyjaśnienia (2)"

-----------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: "8. wyjaśnienia (3)"

 

---------------------------------------------------------------------------------

W związku z ograniczeniami w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nysie,  Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert w ramach niniejszego postępowania

transmitowane będzie on-line.

Transmisja rozpocznie się w termie otwarcia ofert,  to jest w dniu  8 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:30 pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line z otwarcia ofert, w  sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

--------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "9. zestawienie 10-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 ------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik:"10. zawiadomienie 10-2020.pdf"