Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi, w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Nysie nr XVII/275/19 z dnia 27 listopada 2019 r., wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2020  r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia

----------------

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

BIURO KOORDYNACJI PRZESTRZENI ARCHITEKT BOŻENA KONIECZNY,

ul. Wyszyńskiego 13/2, 41-600 Świętochłowice

Cena ofertowa btutto: 18.450,00 zł